BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Folkets Koronakommisjon ber EU, regjeringen og stortinget stoppe vaksine-apartheid!

EU må følge sitt eget frihetsbrev og bindende juridiske dokument!

 

Folkets Koronakommisjon ber EU om å følge sitt eget charter om grunnleggende rettigheter og stoppe vaksinesertifikatet/koronasertifikatet
 
Vi ber storting og regjering stoppe prosessen i Norge om et koronsertifikat.
 
Oppfordringen er også sendt Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark.
 
Innbyggerne i Norge tar altså nå saken i egne hender. 
 
 
b30
 
 
 
 

Til

EU-kommisjonen, Europa-parlamentet, Rådet for Den europeiske union

 

Kopi:

Helsekomiteen Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet i Norge med flere

 

Vaksinesertifikatet må stoppes – innbyggernes frihet er i fare

Vi viser til «EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat).»

Denne forordning inngår i den norske regjerings proposisjon som nå nettopp er oversendt Stortinget: «Prop. 203 LS (2021-2021). Proposisjon til Storinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). «Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen.

Vi har gjort en gjennomgang av «DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER». Det viser at «certifikater for vaccination» ikke kan gjennomføres.

 

Vi derfor om at EUs organ omgående avviser «certifikater for vaccination».

 

EU-charteret

Når EU har tatt en slik beslutning, ber vi dere om å informere det norske storting og styresmaktene i Norge.

Det er flere artikler i EUs charter som går mot planen om «certifikater for vaccination», av regjeringen i Norge omtalt som «koronasertifikat».

 

Vi nevner her (dansk tekst):

Artikel 3 – Ret til respekt for menneskets integritet

 1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
 2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:
 3. a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
 4. b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
 5. c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d)forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

 

Med andre ord:

Hvis kroppslig autonomi og integritet er grunnleggende, bør enhver debatt om utstedelse av vaksinepass baseres på individets informerte samtykke og ikke obligatorisk adopsjon eller tvang fra noe myndighet eller selskap.

Å peke konsekvent på vaksiner som løsning på en helsekrise, laget av gigantiske medisinske karteller som kan påvirke forskning og forskningsresultater, går mot punkt C i denne artikkel.

En annen ting er at det kan åpne for «Digital Identity Schemes & Social Credit Systems», kanskje på lik linje med kommunist-Kina som også er omtalt som et teknokrati.

Vi er klar over at World Economic Forum har slike ID-ønsker. Forumet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) om korona-pandemien (covid-19).

Det er verdt å merke at EU i dette henseende flere ganger viser til WHO.

Men vi gjør oppmerksom på at EU må forholde seg til egne charter og egne traktater, i tillegg til menneskerettighetene, og må kunne motstå press fra andre organisasjoner – og stå opp for innbyggerne i EU-området, inkludert EØS-land som Norge.

 

Andre relevante artikler i EU-charter:

 

Artikel 1 – Den menneskelige værdighed  

Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes

 

Med andre ord:

Innbyggernes verdig må beskyttes også mot ivrige medisinske karteller, en privat enhet som FN/WHO og en stiftelse som World Economic Forum.

 

Artikel 4 – Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Ingen må underkastes tortur, ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

Med andre ord:

Ingen skal måtte bli nedverdiget ved å bli avkrevd et vaksinepass. Å innta medisiner skal ikke være et offentlig anliggende som eventuelt skal gi åpne dører, mens andre som tar medisiner som legemiddelindustrien ikke godkjenner, jfr. naturmedisin, eller stoler på kroppens eget immunforsvar – ikke skal få komme inn.

Artikel 6 – Ret til frihed og sikkerhed

Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.

 

Med andre ord:

Friheten skal ikke innskrenkes med koronasertifikat. Å si at sertifikatet gir tilgang på bevegelsesfrihet er å snu saken på hodet. En rettighet som allerede er gitt og utformet skal ikke etterpå bli undergravd med et strengt krav – som framstilles som et gode. Det er manipulering.

 

Artikel 7 – Respekt for privatliv og familieliv

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.

 

Med andre ord:

EU og Norge og Kina og andre land må respektere innbyggernes valg uten at de skal måtte vise fram at de har tatt spesielle medisiner myndighetene/de medisinske karteller setter pris på. En vet at stater til tider har lagt opp til folkemord eller satt innbyggere i konsentrasjonsleir av ulike grunner. En kan tenke seg at myndigheter, avhengig av hvilke forskningsrapporter de velger å lytte til, kan benytte helsepass som grunnlag for slike tiltak.

 

Artikel 8 – Beskyttelse af personoplysninger

 1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

 

Med andre ord:

Opplysninger om den enkelte må beskyttes, det er lett å se for seg at digitale sertifikater overlates til private selskaper som benytter opplysningene de har tilgang til kommersielt.

 

Artikel 10 – Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed

 1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.

 

Med andre ord:

Religiøse årsaker kan være grunnen til at en ikke vil la seg vaksinere og dermed ikke få et eventuelt et «digitalt grønt certifikat». Det må det tas hensyn til – og det må respekteres uten diskriminerende tiltak.

Artikel 12 – Forsamlings- og foreningsfrihed

 1. Enhver har ret til fit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med andre at oprette fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.

 

Med andre ord:

Vaksinesertifikat kan lett bli brukt som grunnlag for å nekte folk tilgang til møter og foreningsliv. Den faren må EU være seg bevisst. Og dette kan også gjelde for utdannelse (Artikel 14) og arbeid (Artikel 15).

Artikel 21 – Ikke-forskelsbehandling

1.Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt

 

Med andre ord:

Forskjellsbehandling som et vaksinesertifikat åpner for er ikke tillatt.

 

Artikel 24 – Børns rettigheder

Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

 1. I alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.

 

Med andre ord:

Å skremme barn og unge med pandemi, som har en dødelighet nær vanlig influensa (tall Norge), og vaksinesertifikat, er ikke tillatt.

 

Artikel 25 – Ældres rettigheder

Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv.

 

Med andre ord:

At de eldre skal være nødt til å dokumentere sin medisinering er ikke verdighet. Det kan fort utestenge dem fra det sosiale liv om de velger å la være å ta vaksinen, eksempelvis på grunn av bivirkninger. Når det gjelder det siste er det slående at EU ikke med et ord nevner at vaksiner kan føre til død og skader. En kunne tro at EU lar seg styre av vaksineprodusentene.

 

Artikel 35 – Sundhedsbeskyttelse

Enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp på de betingelser, der er fastsat ved national lovgivning og praksis. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter.

 

Med andre ord:

EU må ikke bare peke på vaksiner, men forebyggende sunnhetsytelser. Hvor blir det av informasjon om at C-vitaminer og D-vitaminer og så videre er bra for immunsystemet. Vil dere ikke ha vitamin-sertifikat?

 

Artikel 53 – Beskyttelsesniveau

Ingen bestemmelse i dette charter må fortolkes som en begrænsning af eller et indgreb i de grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, der anerkendes i EU-retten og folkeretten, i de internationale konventioner, som Unionen eller alle medlemsstaterne er parter i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, samt i medlemsstaternes forfatninger på disses respektive anvendelsesområder.

 

Artikel 54 – Forbud mod misbrug af rettigheder 

Intet i dette charter må fortolkes, som om det medførte ret til at indlade sig på en aktivitet eller udføre en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i dette charter, eller at begrænse disse rettigheder og friheder i videre omfang, end der er hjemmel for i dette charter.

 

Med andre ord:

Disse to siste artikler: Ikke rør rettighetene til innbyggerne. En pandemi definert av WHO eller andre endrer ikke på det.

 

Vi viser også til, slik EU selv gjør i saken:

Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

 

Artikel 21 (tidl. artikel 18 i TEF)

 1. Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil

 

Med andre ord:

Det er uforståelig at EUs organ kan finne denne artikkelen i overensstemmelse med innføring av et sertifikat, det står «oppholde seg fritt». Friheten må ikke innskrenkes av panikk eller av overdreven frykt. I Norge eksempelvis er det få innlagt på sykehus med korona-skader selv om smittetallene beskrives som til tider høye. Det peker i retning av at korona-pandemien er basert på en PCR-test, som mange er kritiske til, og ikke reell sykdom.

Det kan heller ikke være bra for helsen at en kjører inn autoritære tiltak. Frykt er ikke sundt, selv om myndighetene står bak den.  

 

Er testen til å stole på? Er det vitenskapelig verifisert at viruset eksisterer?

Vi stiller spørsmål ved selve testen – og ved det vitenskapelige grunnlaget for covid-19-viruset: Det skal ikke være isolert etter strenge vitenskapelige metoder. Dermed: Eksisterer viruset i det hele tatt? Nummer to: Hvis viruset eksisterer – er det egentlig exosomer? Følgelig har det medisinske miljø snudd virkeligheten oppned? Viruset er der for å opprette balansen i cellene – ikke for å bryte ned?

Fritt Vaksinevalg i Norge påpeker dessuten to viktig ting: 1. Vaksinene stopper ikke smittespredning 2. Vaksinene er høyst eksperimentelle.

Vi oppfordrer EU å sette i gang med objektive undersøkelser uavhengige av andre organ.

Menneskerettighetene er vesentlig i dette bilde. EU, Norge og selv WHO må ta hensyn til dem. Vi nevner her artikkel 13:

 

 1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

 

 1. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

 

Merk:

Det står ingenting om unntak i forbindelse vaksine/korona-sertifikat, eller andre sertifikat. Hvis det skulle være unntak i en slik sammenheng, vil jo selv begrepet rettighet bli utvannet og etter hvert meningsløst.

EU virker å mangle forståelse eller en analyse av hvordan makteliter påvirker eller søker å påvirke ulike sider av samfunn og helsestrategier. Det framstår dessverre svært så naivt. Skal en styre må en ha en slik forståelse, slik at ikke de svake blir offer. Hvis EU mangler politisk realisme kan det dypest sett stilles spørsmål om innbyggerne i Europa er tjent med et annet system.

Eksempel på mektige organisasjoner og påvirkningsmønstre trekker vi fram her:

Rockfeller Foundation slapp 21. april 2020 rapporten «National Covid-19 Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopen our workplace and our communites”. WHO erklærte korona-pandemien bare uker i forkant, 11. Mars 2020. Det åpner for at pandemien faktisk var planlagt. Tre mål var i rapporten: 1. Bygge kapasitet for storeskala prøvetaking av covid-19 for befolkningen 2. Lansere helsearbeidere for å ta prøver og utføre kontaktsporing av smittede 3. Skape en digital plattform med covid-19-data

Dette innebar digital overvåkningsteknologi og kunstig intelligens (artificiell intelligence).

Et forslag dukket opp fra en amerikansk politiker også, Bobby L. Rush: «Covid-19 Testing, Reaching And Contacting Everyone (TRACE) Act». Rush og frue var på en konferanse i Afrika og diskutert kontaktsporingsprogrammer med Gates Foundation, innenfor ramme til Aspen Institutes Congressional Program. Utgiftene til ekteparet skal ha blitt dekt av Bill & Melinda Gates Foundation, Henry Luce Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Democracy Fund og Eleanor Crook Foundation.

I 2019 kom det fram at Aspen Institute var opptatt av å sjekke om mennesker ved grenseoverganger hadde feber. Det var også snakk om å utvikle varmekamera med ansiktsgjenkjenning som kan indentifisere personer med feber på vei inn i bygninger. Hjertefrekvens og syrenivå kan også måles.

Hvis EU ikke forstår alvoret av å overse egne charter og artikler, og ser sammenhengen, er det underlig.

Vi legger til at Rockefeller Foundation samarbeidet med nazistregime i Tyskland og var opptatt av rasehygiene.

Står vi overfor noe lignende med covid-19 og «certifikater for vaccination»?

 

For å summere opp:

EU må trekke tilbake planen om et «digitalt grønt certifikat». Det er ikke forenelig med EUs egne charter og artikler. EU kan ikke være i strid med seg selv.

Subsidiært må EU gjennomgå dette med covid-19 på nytt og igangsette uavhengig og vitenskapelig forskning: Er covid-19-viruset isolert på en vitenskapelig objektiv måte eller er det et verktøy for de medisinske kartell og WHO – for å innføre et Kina-system/teknokrati i Vesten?

Innbyggernes rettigheter over hele Europa er i stor fare, inkludert bevegelsesfriheten.  

 

Vi minner om at Europa for omlag 100 år siden innførte en autoritær kommunisme og etter hvert også fascisme/nazisme. Dette frister ikke til gjentagelse.

 

 

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, Norge.                                               28.5.2021

 

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

 

Kontaktperson: S.I. Johansen

b19

 

 

Linker:

 

EU-charter:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=EN

 

Om samarbeid World Economic Forum og WHO:

https://www.businessinsider.in/tech/news/the-world-economic-forum-and-the-world-health-organization-are-launching-an-emergency-coronavirus-task-force-of-200-business-leaders-including-execs-from-alphabet-and-kpmg/articleshow/74581819.cms

 

Informasjon om «Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde»:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA

 

Om Rockefeller Foundation og Bill Gates osv:

Bok «Den globala statskuppen» av Jacob Nordangård 2020

 

Rockefelles plan:

Klikk for å få tilgang til TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf

 

Rockefeller og koblinger til nazistene:

 

EU-forslaget utvikling:

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20210517IPR04111/eu-s-digitale-covid-certifikat-forelobig-aftale-mellem-parlamentet-og-radet

 

Amerikansk politiker:

https://rush.house.gov/media-center/press-releases/rush-introduces-bipartisan-legislation-to-fund-100-billion-coronavirus

 

Foreningen Fritt Vaksinevalg:

https://www.frittvaksinevalg.com

 

 

Se gjerne fra tidligere: 

Folkets korona-kommisjon sier Nei til koronapass!

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport !

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juni 7, 2021 av .
%d bloggere liker dette: