BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Vaksineringen av barn og unge bryter med Grunnloven!

Folkets koronakommisjon har sendt brev til statsministeren, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og flere andre.
Vaksinering av 12-15-åringer er grunnlovsstridig. Det samme gjelder for massetesting.

Til:

Statsministerens kontor, Stortinget, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Sivilombudsmannen, Justis- og beredskapsdepartementet og KS

Kopi til: Juridisk fakultet Universitetet i Oslo og Bergen pluss kommuner og organisasjoner

Vaksinering av 12-15-åringer og massetesting bryter med Grunnloven

Vi viser til denne beslutningen vedrørende 12 til 15-åringer, omtalt slik av myndighetene: «Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.»

På flere steder og skoler gjennomføres det nå massetesting jfr. covid-19-forskriften: «Smittekarantene gjelder ikke for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.»

Men Grunnloven står over smittevernloven, det gjør også menneskerettighetene, andre relevant lover er folkehelseloven og opplæringsloven og EUs direktiver.

Vi nevner her, i denne omgang, Grunnloven paragraf 104:

§ 104.

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Nær sagt alle barn klare seg fint med covid-smitte; 29 000 barn og unge skal ha testet positivt, 99,6 prosent av disse har ikke vært innlagt på et sykehus. Å anbefale en innsprøyting av eksperimentell genmodifisering i unge mennesker framstår som uansvarlig. Vi gjør oppmerksom på at denne genmodifisering, omtalt av myndighetene som vaksine, kun er nødgodkjent og ikke er godkjent etter vanlige retningslinjer.

Å godta injisering av et slikt produkt kan ikke være i overenstemmelse med Grunnloven, «som barnas beste» eller «helsemessig trygghet».

Vi kan heller ikke se at barn og unge har blitt hørt i dette tilfelle.

Myndighetene bes om å trekke tilbake sin beslutning om å tillate vaksinering av 12-15-åringene.

Videre ber vi myndighetene slutte med massetesting i barnehager og skoler.

Det siste fører til usikkerhet og frykt blant de unge. Igjen gjør vi oppmerksom på at dødeligheten er minimal blant de unge, frykt er dessuten ødeleggende for et læringsmiljø.

Å skape frykt og usikkerhet er heller ikke overenstemmelse med lover og regler, inkludert Grunnloven. Dette har gitt et psykologisk grunnlag for at mange foreldre i skrivende øyeblikk bestiller vaksinetimer for sine barn; foreldrene framstår skremt av myndighetene.

Dette brevet kan også anses som en formell klage. Vi ber om svar så fort som praktisk mulig.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                                                             9.9.2021

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

IMG_0240

Vedlegg:

Vaksinefakta til de unge: https://www.frittvaksinevalg.com/brosjyre-til-ungdom-om-covid-vaksinene

Lege sier: Dropp koronavaksine til barn: https://steigan.no/2021/09/professor-og-barnelege-dropp-koronavaksine-til-barn/

Om barn og unge og smitte: https://steigan.no/2021/09/barn-og-koronasmitte/

Vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet: nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-for-fremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819?fbclid=IwAR0po9mHE-Sjk4sflo5mrpVEpx-69_CyGv-XwnWnoZc5ImRX3miob22KLek

Hvordan forskriften i praksis har blitt gjennomført, merk alle forandringer; en kan stille spørsmål om dette er forsvarlig overfor innbyggerne eller skaper angst og usikkerhet og motløshet og depresjoner og dårligere helse:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 3-1§ 4-1 andre og sjette ledd jf. § 4-1 første ledd bokstavene b og d, § 4-3§ 4-3a§ 4A-2§ 7-10 andre ledd, § 7-11 første ledd og § 7-12 og lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 jf. § 1-5. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 49 fjerde ledd, delegeringsvedtak 21. desember 2020 nr. 2890lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd.
Endret ved forskrifter 30 mars 2020 nr. 5273 april 2020 nr. 5705 april 2020 nr. 6057 april 2020 nr. 72316 april 2020 nr. 80216 april 2020 nr. 80322 april 2020 nr. 83522 april 2020 nr. 839 (i kraft 27 april 2020), 30 april 2020 nr. 9057 mai 2020 nr. 9567 mai 2020 nr. 956 (i kraft 11 mai 2020), 13 mai 2020 nr. 100114 mai 2020 nr. 101113 mai 2020 nr. 1001 (i kraft 18 mai 2020), 18 mai 2020 nr. 102429 mai 2020 nr. 1104 (i kraft 1 juni 2020), 29 mai 2020 nr. 1104 (i kraft 8 juni 2020), 12 juni 2020 nr. 1186 (i kraft 15 juni 2020), 15 juni 2020 nr. 119521 juni 2020 nr. 124922 juni 2020 nr. 125324 juni 2020 nr. 135925 juni 2020 nr. 13911 juli 2020 nr. 14577 juli 2020 nr. 151910 juli 2020 nr. 154310 juli 2020 nr. 1543 (i kraft 15 juli 2020), 15 juli 2020 nr. 156123 juli 2020 nr. 1587 (i kraft 25 juli 2020 kl. 00.00), 29 juli 2020 nr. 1604 (i kraft 31 juli 2020), 29 juli 2020 nr. 1603 (i kraft 1 aug 2020), 30 juli 2020 nr. 1605 (i kraft 1 aug 2020 kl. 00.00), 3 aug 2020 nr. 16096 aug 2020 nr. 16186 aug 2020 nr. 1619 (i kraft 8 aug kl. 00.00), 7 aug 2020 nr. 1623 (i kraft 8 aug 2020), 12 aug 2020 nr. 163012 aug 2020 nr. 1631 (i kraft 15 aug 2020 kl. 00.00), 18 aug 2020 nr. 1657 (i kraft 20 aug 2020 kl. 00.00), 20 aug 2020 nr. 1666 (i kraft 22 aug 2020 kl. 00.00), 24 aug 2020 nr. 1671 (i kraft 25 aug 2020 kl. 00.00), 28 aug 2020 nr. 168527 aug 2020 nr. 1683 (i kraft 29 aug 2020 kl. 00.00), 1 sep 2020 nr. 17093 sep 2020 nr. 1716 (i kraft 5 sep 2020 kl. 00.00), 28 aug 2020 nr. 1685 (i kraft 7 sep 2020), 10 juli 2020 nr. 1543 (i kraft 12 sep 2020 kl. 00.00), 10 sep 2020 nr. 1749 (i kraft 12 sep 2020 kl. 00.00), 14 sep 2020 nr. 175918 sep 2020 nr. 1779 (i kraft 19 sep 2020 kl. 00.00), 21 sep 2020 nr. 178721 sep 2020 nr. 179725 sep 2020 nr. 1828 (i kraft 26 sep kl. 00.00), 1 okt 2020 nr. 19311 okt 2020 nr. 1931 (i kraft 3 okt 2020 kl. 00.00), 6 okt 2020 nr. 19738 okt 2020 nr. 1997 (i kraft 10 okt 2020 kl. 00.00), 6 okt 2020 nr. 1979 (i kraft 12 okt 2020), 8 okt 2020 nr. 1997 (i kraft 12 okt 2020), 6 okt 2020 nr. 1979 (i kraft 13 okt 2020 kl. 00.00), 15 okt 2020 nr. 2056 (i kraft 17 okt 2020 kl. 00.00), 22 okt 2020 nr. 2119 (i kraft 24 okt 2020 kl. 00.00), 27 okt 2020 nr. 2146 (i kraft 28 okt 2020 kl. 00.00), 27 okt 2020 nr. 2146 (i kraft 31 okt 2020 kl. 00.00), 29 okt 2020 nr. 2179 (i kraft straks og 31 okt 2020 kl. 00.00), 30 okt 2020 nr. 2189 (i kraft straks og 31 okt 2020 kl 00.00), 6 nov 2020 nr. 2251 (i kraft 7 nov 2020 kl. 00.00), 6 nov 2020 nr. 2253 (i kraft 7 nov 2020 kl. 00.00), 6 nov 2020 nr. 2251 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 6 nov 2020 nr. 2252 (i kraft 9 nov 2020), 8 nov 2020 nr. 2262 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 10 nov 2020 nr. 228110 nov 2020 nr. 228213 nov 2020 nr. 2371 (i kraft 14 nov 2020 kl. 00.00), 16 nov 2020 nr. 237819 nov 2020 nr. 2423 (i kraft 21 nov 2020 kl. 00.00), 25 nov 2020 nr. 2459 (i kraft 28 nov 2020 kl. 00.00), 26 nov 2020 nr. 2471 (i kraft 28 nov 2020 kl. 00.00), 28 nov 2020 nr. 2501 (i kraft 1 des 2020 kl. 00.00), 1 des 2020 nr. 25571 des 2020 nr. 25583 des 2020 nr. 2581 (i kraft 5 des 2020 kl. 00.00), 10 des 2020 nr. 267010 des 2020 nr. 2670 (i kraft 12 des 2020 kl. 00.00), 13 des 2020 nr. 2722 (i kraft 13 des 2020 kl. 17.00), 13 des 2020 nr. 272318 des 2020 nr. 2848 (i kraft 21 des 2020 kl. 00.00), 21 des 2020 nr. 288821 des 2020 nr. 2889 som satt i kraft ved vedtak 21 des 2020 nr. 289121 des 2020 nr. 2910 (i kraft 22 des 2020 kl. 00.00), 22 des 2020 nr. 2937 (i kraft 23 des 2020 kl. 12.00), 28 des 2020 nr. 2978 (i kraft straks og 29 des 2020 kl. 08.00), 31 des 2020 nr. 3133 (i kraft 2 jan 2021 kl. 10.00), 31 des 2020 nr. 3135 (i kraft 2 jan 2021 kl. 17.00), 3 jan 2021 nr. 1 (i kraft 4 jan 2021), 4 jan 2021 nr. 108 jan 2021 nr. 51 (i kraft 11 jan 2021 kl. 00.00), 15 jan 2021 nr. 9315 jan 2021 nr. 93 (i kraft 18 jan 2021 kl. 00.00), 15 jan 2021 nr. 93 (i kraft 18 jan 2021 kl. 17.00), 18 jan 2021 nr. 103 (i kraft 18 jan 2021 kl. 17.00), 18 jan 2021 nr. 104 (i kraft 20 jan 2021), 20 jan 2021 nr. 13719 jan 2021 nr. 135 (i kraft 22 jan 2021 kl. 00.00), 23 jan 2021 nr. 18123 jan 2021 nr. 182 (i kraft 23 jan 2021 kl. 12.00), 19 jan 2021 nr. 135 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 23 jan 2021 nr. 181 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 23 jan 2021 nr. 185 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 24 jan 2021 nr. 189 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 22 jan 2021 nr. 19425 jan 2021 nr. 19826 jan 2021 nr. 21427 jan 2021 nr. 228 (i kraft 28 jan 2021 kl. 00.00), 28 jan 2021 nr. 23428 jan 2021 nr. 235 (i kraft 29 jan 2021 kl. 00.00), 28 jan 2021 nr. 242 (i kraft 29 jan 2021 kl. 00.00), 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 31 jan 2021 kl. 00.00), 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 1 feb 2021 kl. 00.00), 31 jan 2021 nr. 265 (i kraft 1 feb 2021 kl. 00.00), 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), 3 feb 2021 nr. 304 (bl.a. hjemmel), 5 feb 2021 nr. 3327 feb 2021 nr. 333 (i kraft 7 feb 2020 kl. 18.00), 5 feb 2021 nr. 332 (i kraft 8 feb 2021 kl. 00.00), 4 feb 2021 nr. 3378 feb 2021 nr. 3439 feb 2021 nr. 353 (i kraft 11 feb 2021 kl. 00.00), 10 feb 2021 nr. 362 (i kraft 11 feb 2021 kl. 00.00), 12 feb 2021 nr. 397 (i kraft 15 feb kl. 00.00), 12 feb 2021 nr. 398 (i kraft 15 feb kl. 00.00), 15 feb 2021 nr. 40016 feb 2021 nr. 420 (i kraft 18 feb 2021 kl. 00.00), 17 feb 2021 nr. 443 (i kraft 18 feb 2021 kl. 00.00), 16 feb 2021 nr. 420 (i kraft 19 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 476 (i kraft 22 feb 2021), 19 feb 2021 nr. 477 (i kraft 22 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 488 (i kraft 22 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 488 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 491 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 22 feb 2021 nr. 505 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 24 feb 2021 nr. 52824 feb 2021 nr. 52925 feb 2021 nr. 54426 feb 2021 nr. 560 (i kraft 1 mars 2021 kl.00.00), 2 mars 2021 nr. 5744 mars 2021 nr. 603 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00.00), 5 mars 2021 nr. 6185 mars 2021 nr. 618 (i kraft 8 mars 2021 kl. 00.00), 10 mars 2021 nr. 647 (i kraft 11 mars 2021 kl. 12.00), 12 mars 2021 nr. 68212 mars 2021 nr. 684 (i kraft 13 mars 2021 kl. 00.00), 12 mars 2021 nr. 682 (i kraft 15 mars 2021 kl. 00.00), 15 mars 2021 nr. 699 (i kraft 16 mars 2021 kl. 00.00), 9 mars 2021 nr. 635 (i kraft 17 mars 2021 kl. 00.00), 16 mars 2021 nr. 714 (i kraft 17 mars 2021 kl. 00.00), 17 mars 2021 nr. 71811 mars 2021 nr. 717 (i kraft 19 mars 2021), 16 mars 2021 nr. 724 (i kraft 19 mars 2021), 18 mars 2021 nr. 75518 mars 2021 nr. 75919 mars 2021 nr. 775 (i kraft 20 mars 2021 kl. 00.00), 19 mars 2021 nr. 770 (i kraft 22 mars 2021 kl. 00.00), 24 mars 2021 nr. 840 (i kraft 25 mars 2021 kl. 00.00), 26 mars 2021 nr. 95826 mars 2021 nr. 99112 mars 2021 nr. 682 (i kraft 29 mars 2021), 26 mars 2021 nr. 991 (i kraft 29 mars 2021 kl. 00.00), 29 mars 2021 nr. 1005 (i kraft 30 mars 2021 kl. 00.00), 26 mars 2021 nr. 991 som endret ved forskrifter 29 mars 2021 nr. 1004 og 30 mars 2021 nr. 1024 (i kraft 1 april 2021), 8 april 2021 nr. 1082 (i kraft 9 april 2021 kl. 00.00), 9 april 2021 nr. 1103 (i kraft 12 april 2021 kl. 00.00), 10 april 2021 nr. 1113 (i kraft 12 april 2021 kl. 00.00), 9 april 2021 nr. 111413 april 2021 nr. 1143 (i kraft 13 april 2021 kl. 16.00), 13 april 2021 nr. 1143 (i kraft 16 april 2021 kl. 00.00), 15 april 2021 nr. 1162 (i kraft 16 april 2021 kl. 00.00), 16 april 2021 nr. 118116 april 2021 nr. 1181 (i kraft 19 april 2021 kl. 00.00), 22 april 2021 nr. 1215 (i kraft 23 april 2021 kl. 00.00), 23 april 2021 nr. 123322 april 2021 nr. 1224 (i kraft 26 april 2021 kl. 00.00), 23 april 2021 nr. 1233 (i kraft 26 april 2021 kl. 00.00), 28 april 2021 nr. 128228 april 2021 nr. 1292 (i kraft 29 april 2021 kl. 00.00), 29 april 2021 nr. 129329 april 2021 nr. 130630 april 2021 nr. 1320 (i kraft 3 mai 2021 kl. 00.00), 30 april 2021 nr. 1321 (i kraft 3 mai 2021 kl. 00.00), 3 mai 2021 nr. 1349 (i kraft 4 mai 2021 kl. 00.00), 3 mai 2021 nr. 13524 mai 2021 nr. 13654 mai 2021 nr. 1372 (i kraft 5 mai 2021 kl. 13.00), 30 april 2021 nr. 1320 (i kraft 6 mai 2021 kl. 00.00), 7 mai 2021 nr. 14278 mai 2021 nr. 1429 (i kraft 9 mai 2021 kl. 00.00), 7 mai 2021 nr. 1427 (i kraft 9 mai 2021 kl. 12.00), 30 april 2021 nr. 1321 (i kraft 10 mai 2021 kl. 00.00), 7 mai 2021 nr. 1409 (i kraft 10 mai 2021 kl. 00.00), 7 mai 2021 nr. 1426 (i kraft 10 mai 2021 kl. 00.00), 8 mai 2021 nr. 1429 (i kraft 10 mai 2021 kl. 00.00), 10 mai 2021 nr. 144911 mai 2021 nr. 147411 mai 2021 nr. 1473 (i kraft 13 mai 2021), 12 mai 2021 nr. 1495 (i kraft 13 mai 2021 kl. 12.00), 14 mai 2021 nr. 151114 mai 2021 nr. 1511 (i kraft 17 mai 2021 kl. 00.00), 16 mai 2021 nr. 151220 mai 2021 nr. 1554 (i kraft 21 mai 2021 kl. 15.00), 20 mai 2021 nr. 1553 (i kraft 22 mai 2021 kl. 00.00), 21 mai 2021 nr. 1566 (i kraft 22 mai 2021 kl. 00.00), 21 mai 2021 nr. 1569 (i kraft 24 mai 2021 kl. 00.00), 25 mai 2021 nr. 1601 (i kraft 26 mai 2021 kl. 00.00), 25 mai 2021 nr. 1602 (i kraft 27 mai 2021 kl. 00.00), 26 mai 2021 nr. 1630 (i kraft 27 mai 2021 kl. 12.00), 27 mai 2021 nr. 1631 (i kraft 27 mai 2021 kl. 12.00), 27 mai 2021 nr. 163227 mai 2021 nr. 1633 (i kraft 27 mai 2021 kl. 12.00), 28 mai 2021 nr. 165528 mai 2021 nr. 166928 mai 2021 nr. 1669 (i kraft 31 mai 2021 kl. 00.00), 1 juni 2021 nr. 17242 juni 2021 nr. 17282 juni 2021 nr. 17372 juni 2021 nr. 17433 juni 2021 nr. 1744 (i kraft 3 juni 2021 kl. 12.00), 3 juni 2021 nr. 1745 (i kraft 4 juni 2021 kl. 00.00), 3 juni 2021 nr. 1763 (i kraft 4 juni 2021 kl. 15.00), 4 juni 2021 nr. 1767 (i kraft 4 juni 2021 kl. 15.00), 7 juni 2021 nr. 180610 juni 2021 nr. 1839 (i kraft 11 juni 2021 kl. 00.00), 11 juni 2021 nr. 1855 (i kraft 11 juni 2021 kl. 15.00), 11 juni 2021 nr. 189011 juni 2021 nr. 1855 (i kraft 14 juni 2021 kl. 00.00), 11 juni 2021 nr. 1856 (i kraft 14 juni 2021), 16 juni 2021 nr. 194017 juni 2021 nr. 194218 juni 2021 nr. 1999 (i kraft 19 juni 2021 kl. 12.00), 18 juni 2021 nr. 2000 (i kraft 20 juni 2021 kl. 12.00), 19 juni 2021 nr. 2003 (i kraft 20 juni 2021 kl. 12.00), 18 juni 2021 nr. 1999 (i kraft 21 juni 2021 kl. 00.00), 21 juni 2021 nr. 201222 juni 2021 nr. 205923 juni 2021 nr. 2088 (i kraft 24 juni 2021 kl. 12.00), 24 juni 2021 nr. 212525 juni 2021 nr. 2162 (i kraft 28 juni 2021 kl. 00.00), 25 juni 2021 nr. 2167 (i kraft 28 juni 2021), 25 juni 2021 nr. 2166 (i kraft 30 juni 2021 kl. 00.00), 30 juni 2021 nr. 2205 (i kraft 1 juli 2021 kl. 00.00), 2 juli 2021 nr. 23032 juli 2021 nr. 2301 (i kraft 3 juli 2021 kl. 00.00), 2 juli 2021 nr. 2303 (i kraft 5 juli 2021 kl. 00.00), 5 juli 2021 nr. 23266 juli 2021 nr. 23465 juli 2021 nr. 2326 (i kraft 8 juli 2021 kl. 00.00), 9 juli 2021 nr. 2376 (i kraft 12 juli 2021 kl. 00.00), 12 juli 2021 nr. 238415 juli 2021 nr. 239816 juli 2021 nr. 242816 juli 2021 nr. 2428 (i kraft 19 juli 2021 kl. 00.00), 23 juli 2021 nr. 244523 juli 2021 nr. 2443 (i kraft 26 juli 2021 kl. 00.00), 29 juli 2021 nr. 2463 (i kraft 2 aug 2021 kl. 00.00), 30 juli 2021 nr. 2464 (i kraft 2 aug 2021 kl. 00.00), 4 aug 2021 nr. 24756 aug 2021 nr. 24816 aug 2021 nr. 2481 (i kraft 9 aug 2021 kl. 00.00), 11 aug 2021 nr. 2487 (i kraft 12 aug 2021 kl. 15.00), 11 aug 2021 nr. 2491 (i kraft 14 aug 2021 kl. 00.00), 13 aug 2021 nr. 2500 (i kraft 15 aug 2021 kl. 00.00), 29 juli 2021 nr. 2463 (i kraft 16 aug 2021 kl. 00.00), 13 aug 2021 nr. 2499 (i kraft 16 aug 2021 kl. 00.00), 13 aug 2021 nr. 2499 (i kraft 17 aug 2021 kl. 00.00), 16 aug 2021 nr. 250617 aug 2021 nr. 251917 aug 2021 nr. 252217 aug 2021 nr. 2517 (i kraft 18 aug 2021 kl. 15.00), 20 aug 2021 nr. 254620 aug 2021 nr. 2546 (i kraft 23 aug 2021 kl. 00.00), 22 aug 2021 nr. 255725 aug 2021 nr. 2577 (i kraft 28 aug 2021 kl. 00.00), 27 aug 2021 nr. 2593 (i kraft 28 aug 2021 kl. 00.00), 27 aug 2021 nr. 2595 (i kraft 30 aug 2021 kl. 00.00), 2 sep 2021 nr. 2644 (i kraft 3 sep 2021 kl. 17.00), 2 sep 2021 nr. 2643 (i kraft 4 sep 2021 kl 00.00), 3 sep 2021 nr. 2662 (i kraft 6 sep 2021 kl. 00.00).
Endres ved forskrift 11 aug 2021 nr. 2491 (i kraft 1 okt 2021).
Rettet 25.06.2020 (hjemmel), 11.08.2020 (ortografi).

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 10, 2021 av .
%d bloggere liker dette: