BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Står vi overfor brudd på menneske-rettighetene og en forbrytelse mot menneskeheten?

Folkets Koronakommisjon har igjen tatt bladet fra munnen:

I et ferskt brev til politi, påtalemyndighet, domstol, Den internasjonale straffedomstol, statlige organ, kommuner og politikere med flere – ber vi om at en etterforskning etableres.

*************BREVET SOM ER SENDT UT NÅ**********************

Vaksinene dreper innbyggere og fører til store lidelser?

Covid-19 er et bedrageri?

Står vi overfor brudd på Menneskerettighetene og forbrytelse mot menneskeheten?

Til

Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg tingrett, Norges høyesterett, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Kripos

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgskomitten på Stortinget, ulike kommuner og politikere på Østlandet, Amnesty International, Den internasjonale straffedomstol (ICC), TV2, Nettavisen med flere

Har kommuner og statlige myndigheter med sine covid-19-tiltak, inkludert vaksinering, brutt Menneskerettighetene og utført en forbrytelse mot menneskeheten?

Vaksineringen fører til død og lidelse over hele verden, også i Norge. Se dokumentasjon nedenfor.

Kommunene og statlige norske myndigheter, pluss Folkehelseinstituttet, har i lengre tid stått i spissen for vaksinering med de moderne mRNA-vaksinene og drevet positiv informasjon for disse.

Det framstår for oss slik at dette er og har vært brudd mot Menneskerettighetene og en forbrytelse mot menneskeheten.

Dette bør politi, påtalemyndighetene og domstolene se nærmere på. Innbyggernes liv og helse står på spill.

Hvorfor kommuner og staten kan ha brutt Menneskerettighetene, vi anfører:

FN Menneskerettigheter

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Korona-vaksinene fører til dødsfall og lidelser. Det kan være snakk om 20 millioner døde allerede som følge av vaksinering verden over. I Norge er det få anslag, men det kan fort dreie seg om tusener. Enda flere har fått bivirkninger. Vitenskapelig er det tvilsomt om viruset er isolert etter korrekte vitenskapelig metoder. Testen som skal påvise viruset framstår også som særdeles unøyaktig eller rent juks. Siden 5G-teknologien ble rullet ut i Norge på samme tid som viruset angivelig skulle utgjøre en fare, er det dessverre grunn til å tro at det som påstås å være et virus i praksis er skader fra 5G og elektromagnetisk stråling. En retter baker for smart. Et rent bedrageri som også rammes av straffeloven.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Å påføre eller presse befolkningen til å la seg vaksinere med eksperimentelle produkter som jo en mRNA-vaksine er, med alle de dokumenterte lidelsene, er en grusom form for behandling.

Artikkel 7.

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Artikkel 27.

1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.

2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Korona-sertifikat er innført av Stortinget i sommer, derfor brytes artiklene 7, 12, 13 og 27. I tillegg kommer nedstengingen av landet og andre tiltak.

Det gir føringer opp mot lignede tiltak, som eksempelvis «karbon-sertifikat» som igjen betyr et kontroll-tyranni.

Artikkel 25.

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

Vi anfører at vi har rett til helseomsorg, og skal dermed ikke utsettes for helsefrykt basert på et feilaktig grunnlag.

Artikkel 28.

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

Å basere et samfunn på virusfrykt som ikke kan begrunnes nøyaktig vitenskapelig, eller en tvilsom/feilaktig test, bryter med denne artikkelen.

Om domstolene og påtalemyndighetenes ansvar:

Artikkel 8.

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Dette kan naturligvis utvides etter hvert som etterforskningen avdekke flere forhold.

Det er myndighetene som skal etterforske slike ting. Domstolene skal følge opp. Hvis ikke dette skjer, så kan Den internasjonale straffedomstol komme inn. https://snl.no/Den_internasjonale_straffedomstol_-_ICC

Politiet opplyser selv: «Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforsking av krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneskeslekta.»

Straffeprosessloven, inkludert: § 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Vi viser til «andre omstendigheter», men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse.

Politiloven er dessuten relevant

Vi ber om at det igangsettes etterforsking snarest. Påtalemyndigheten og domstolene har et spesielt ansvar.

Om mulig forbrytelse mot menneskeheten:

Vi ser til paragrafene i Straffeloven, paragraf 101 – folkemord og paragraf 102 – forbrytelse mot menneskeheten:

§ 101.Folkemord

For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe

a.

dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,

b.

forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,

c.

utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,

d.

iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller

e.

med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

I dette tilfeller med vaksiner må det sees på om disse har ødelagt etniske nordmenn, små og store. Det ser for oss ut at punkt a, b og d er i bildet. Punkt d går på at vaksinene gjør at kvinner blør mer enn normalt og dermed kan det bli vanskeligere å bli gravid. Informasjon viser også at mange aborterer etter at de har tatt vaksiner.

§ 102.Forbrytelse mot menneskeheten

For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,

a.

dreper en person,

b.

utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen

helt eller delvis,

c.

gjør en person til slave,

d.

deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,

e.

fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,

f.

torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,

g.

utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen

tilsvarende grov seksuell vold,

h.

utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter

på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,

i.

på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner

ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,

j.

innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en

eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art

som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller

k.

begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.

Vaksinene, og nedstengningen og koronatiltakene, framstår som et systematisk angrep mot sivilbefolkning.

At vaksinerte kvinner mister barnet eller ikke kan blir gravide på grunn av blødninger går inn under punkt g – er vårt syn.

Punkt K er også i bildet – umenneskelig handling.

Mulig straff:

§ 108.Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse

Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd.

Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4 (ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225).

§ 109.Overordnedes ansvar

For krenkelse av overordnedes ansvar straffes en militær eller sivil leder eller en som faktisk opptrer som det, dersom personer under vedkommendes effektive myndighet og kontroll begår en forbrytelse som nevnt i §§ 101 til 107, når forbrytelsen er et resultat av at lederen ikke har utøvd forsvarlig kontroll over dem, og lederen

Oppsummert: Vi kan ikke skjønne annet enn at kommunene og de statlig myndigheter har overtrådt Menneskerettighetene, og dermed også Grunnloven, og har vært – og er – med på en forbrytelse mot menneskeheten.

Politi, påtalemyndigheten og domstolene bør iverksette etterforskning, slik de er forpliktet til.

Vi mener også at den internasjonale straffedomstol (ICC) bør vurdere å foreta en gjennomgang.

Det vil sannsynligvis være naturlig å stoppe all vaksinasjon inntil videre. Testing bør også bli vurdert stanset.

Vi vedlegger dokumentasjon som viser at covid-19 er et bedrageri, at vaksinene er farlig/dødelig og at testen er juks.

Dessuten viser vi til Nürnbergprisippene hvor forbrytelser mot menneskeheten inngår.

Det er selvsagt mye annen informasjon som kan gjennomgås og som ikke er tatt med her. Ta gjerne kontakt om dere trenger mer fra oss.

Sven IngeMed vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                                                     25.10.2022

(Kommisjonen ble startet som et svar på regjeringens kommisjon, og har levert to rapporter. Den siste kom 12.3.2022. Medlemmene er ulike personer med ulik bakgrunn fra hele Østlandet)

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: S.I. Johansen

Vedlegg:

Vår rapport som avdekker bedrageri – fra 12.3.2022:

https://bullotidende.wordpress.com/2022/03/12/to-ars-rapporten-fra-folkets-koronakommisjon/

Fakta om vaksinene, fra ulike kilder – men undersøk selv – mye informasjon som norske helsemyndigheter ikke har gitt oss finnes:

Vaksinene hindrer ikke spredning av viruset.
Vaksiner solgt under falske forutsetninger.

19 OCTOBER 2022
https://derimot.no/vaksinene-hindrer-ikke-spredning-av-viruset-vaksiner-solgt-under-falske-forutsetninger/

Hvis det som fremkommer i denne saken er korrekt står vi overfor en kjempeskandale. Det har vi faktisk hele tiden tenkt og ment, helt fra nedstengningene ble iverksatt. Men nå er det altså politikere som reagerer godt hjulpet av Pfizer-direktør Roos Small sine uttalelser og bekreftelse av forholdt. Vaksinene var ikke tester for smittespredning før de ble rullet ut på hundrevis millioner mennesker..

Spørsmålet blir da bl.a. om økonomisk erstatningsansvar som vil kunne velte hele legemiddelindustrien hvis det får gjennomslag.

Det pågår også en parallell etterforskning om avtaler som Ursula von der Leyen skal ha gjort med legemiddelgiganter. Hun nekter å offentliggjøre korrespondansen med disse. Det var før vaksinekontraktene med EU ble inngått. Det pågår en prosess for å få tilgang til denne korrespondansen.

Det har åpenbart foregått mye i kulissene som ikke folk skulle vite. Det er dette de kaller demokrati.

Knut Lindtner
Redaktør

EU-politikar ber regjeringar om å oppheve vaksinekontraktar: «Dei har selt oss falske vaksinar!»
«Alle som laug om at vaksinane hindrar spreiing av viruset må haldast ansvarlege.»
Av Kennedy Hall, LifeSiteNews. Omsett av og henta frå saksyndig.

Strasbourg, Frankrike: Den kroatiske Europarlamentsmedlemmen (MEP) Mislav Kolakusic har bede Den europeiske union om å droppe kvar ein kontrakt med Covid-vaksineprodusentar som han seier har selt «falske vaksinar» til nasjonar.

Mislav Kolakusic
Kolakusic kom med dette 13.oktober, og det har sidan gått «viralt» på sosiale media. Hans ytringar kom i kjølvatnet av måndagen [10.oktober] si bombe av ei innrømming i Europaparlamentet av Janine Small, president for internasjonale marknader i Pfizer, at der var ingen evidens for noka overføringstesting av sprøyte-giganten Pfizer før utrullinga av deira nye mRNA-Covid-injeksjonar.

Sist måndag spurde den nederlandske MEP Rob Roos Small: «Vart Pfizers Covid-vaksine testa på å stoppe overføringa av viruset før den kom på marknaden…?»

Small gav eit negativt svar og sa: «nei… vi måtte verkeleg bevege oss i vitskapens hastigheit.»

Som eit resultat følgde Kolakusic kollegaen Roos sitt eksempel, og pressa for djupare motstand mot påføringa av Covid-vaksinar, spesielt sidan dei vart påbodne gjennom Europa og den vestlege verda med det inntrykket at dei ville stoppe overføring.

«Fleire hundre millionar menneske rundt om i verda dei siste to dagane, har gjennom sosiale media sett responsen til [Small] på spørsmålet til min kollega Rob Roos: ‘Har vaksinen blitt testa når det gjeld hindring av overføring av viruset?’ kom politikaren med, og bekrefta at svaret Roos mottok var ein ‘direkte respons’ på at der hadde vore ‘inga vaksinetesting for overføring’.»

Kolakusic la eit hardare press på EU-parlamentet ved å referere til data frå Office of National Statistics i Storbritannia, som har vist at Covid-vaksinar gjev null vern mot dødsfall ifølgje National Health Service (NHS)-data samla dei siste to åra.

«Vidare, utifrå dei tilgjengelege data, spesielt dataa til det engelske NHS, som fører nøyaktig statistikk over talet sjuke, innlagte og avlidne ifølgje sokalla vaksinasjonsstatus… er det utvitydig tydeleg at der er ingen skilnad i infeksjon, sjukdom og død av Covid mellom dei sokalla vaksinerte og uvaksinerte pasientane,» heldt politikaren fram.

person holding white ballpoint pen
Beskytter de ikke slik det ble lovet. De hindrer i hvert fall ikke smittespredning ifølge Pfizer-direktør Small. De hadde de ikke tid til å teste.
Kolakusic la til at i lys av dette, burde kontraktar med vaksineprodusentar «straks» bli avslutta, og milliardane som er brukt burde bli gjevne tilbake på grunn av det faktum at sprøytene, i hans meining, består av «falske vaksinar» sidan dei ikkje stoppar overføring eller gjev tydeleg beskyttelse slik vaksinar er meint å gjere.

Styresmakter må «straffeforfølgje Pfizer og andre», sette han i. «Elles deltek òg vi i brotsverket som er å skaffe og fremje falske legemiddel, og skade EU-budsjettet.»

Rekordmange dødsfall i Norge i 2022 – tilsløringsforsøkene begynner

Av

red. PSt

22. oktober 2022

Shutterstock

Husker du i koronagalskapens år, i 2020, da folk fikk seg forelagt dødsfall og dødelighetsstatistikk dag for dag? Husker du alle de daglige tabellene og grafene i aviser og på TV, grafer som viste antall døde siste uke, siste måned?

Noe sånt har aldri hendt før.

Og plutselig tok det slutt.

Men det er nå i 2022 at dødeligheten virkelig er høy. Og nå er det ingen slike grafer.

For å kompensere for det, slik vi gi deg en. Den er bygd på dødelighetsstatistikken til SSB og viser tall for de første 40 ukene i alle år siden 2011:

Gjennomsnittet for denne perioden før 2022 for de første 40 ukene var 31.170 dødsfall. Altså var det ikke spesielt mange dødsfall i koronaåret 2020. Tvert om, 2020 lå med sine 30.900 dødsfall under gjennomsnittet.

2022 derimot ligger 11% over 2020 og 3035 over gjennomsnittet. Det er rekordhøyt, og det er ikke tema i nyhetsmediene.

Nå er mesteparten av befolkninga gjennomvaksinert, så nå skulle det jo ikke finnes noen grunn til så høye tall, hvis viruset var problemet.

Elefanten i rommetMen bortforklaringene er i anmarsj

Det er likevel begrenset hvor lenge det går an å skjule en elefant under gulvteppet, så det kommer til å komme bortforklaringer. «Ja, de er der allerede!» som Jagland ville ha sagt.

En leser skriver:

I en nylig artikkel fra nrk.no, knytter de nå lungefibrose til covid, og kaller det en «følgesykdom». En sykdom følger en annen, ingenting å se her!

Pasienten hadde ikke oppdaget noen lungeproblemer tidligere, og ingenting ble funnet nå heller som bevis på tidligere lungeproblemer. Problemet er at lungefibrose (pulmonary fibrosis) er en kjent bivirkning av Pfizer-vaksinen.

Legg også merke til at overlege (øverste leder) ved sykehuset går ut og kommenterer det, og ikke en lavererangert lege, som har behandlet ham. Er dette tenkt som en slags signatursak, en eksempelsak?

Det har vært kjent for de som følger utviklingen av dødsfall på SSB at vi nå de siste 12 mnd har hatt mellom 10 og 11 prosent høyere dødelighet enn de foregående 12 mnd. Dette måtte bli forklart på et tidspunkt! Vi har hørt long-covid historiene, men de er ikke dødelige. Dette er første historien jeg har sett som forsøker å gjøre covid dødelig for den helt friske personen. Dette blir nok neppe den siste historien av dette slaget …

https://www.nrk.no/norge/trond-_54_-ble-sjuk-etter-korona-pa-jobb—ikkje-godkjent-som-yrkessjukdom-1.16138133

Faktisk.no er i gang

Faktisk.no skrev Hvorfor har rekordmange dødd av korona i 2022?

Og siden det er de facto forbudt for dem å antyde at det kan skyldes vaksinene, kommer de, ved hjelp av FHI, til en annen løsning på problemet:

Hovedårsaken til de høye korona-dødstallene, er at det har vært mye smitte i samfunnet, forklarer Frode Forland, fagdirektør i FHI.

– Når det er mer smitte og flere syke, får vi også absolutt flere dødsfall selv om risikoen er lavere med omikron og når man er vaksinert, sier han.

Dette holder imidlertid ikke. Det holder heller ikke å si at de økte dødstallene skyldes at de som «skulle ha dødd tidligere, dør nå», ikke med så store tall. Derimot ligger det en nøkkel hos FHI når de for 2021 skriver:


Hjerte- og karsykdommer er kjente vaksineskader, og det mest nærliggende er at det er der puddelen ligger begravet. Antakelig står vi overfor en helseskandale uten sidestykke. Dette må undersøkes nærmere. Men hvis vi har rett, vil dette ikke la seg skjule i det lange løp.

https://steigan.no/2022/10/rekordmange-dodsfall-i-norge-i-2022-tilsloringsforsokene-begynner/


PfizerPfizers egne dokumenter avslører en hærskare av bivirkninger

Av red. PSt -13. desember 2021

Dokumenter som er frigitt av Food and Drug Administration (FDA) i USA avslører at legemiddelprodusenten Pfizer registrerte nesten 160.000 bivirkninger på Covid-19-vaksinen i de første månedene av utrullinga.

Dokumentene ble innhentet av ei gruppe leger, professorer og journalister som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency, som sendte inn en Freedom of Information Act (FOIA)-forespørsel til FDA for løslatelse.

Den første samlinga av dokumenter avslører at i februar 2021, da Pfizers skudd ble rullet ut over hele verden i nødstilfelle, hadde legemiddelprodusenten samlet mer enn 42.000 saksrapporter som beskrev nesten 160.000 bivirkninger av stikket.

Disse reaksjonene varierte fra milde til alvorlige, og 1223 var dødelige. De fleste av disse saksrapportene dreide seg om personer i alderen 31 til 50 år i USA.

Mer enn 25.000 nervesystemsykdommer ble rapportert, sammen med 17.000 muskel- og skjelett- og bindevevssykdommer og 14.000 gastrointestinale lidelser. En rekke forskjellige autoimmune tilstander ble rapportert, sammen med noen særegne sykdommer, inkludert 270 «spontane aborter» og forekomster av herpes, epilepsi, hjertesvikt og slag, blant tusenvis av andre.

Disse bivirkningene var tidligere kjent, og har alle blitt logget på Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ) database, som til nå har sporet 3300 dødsfall etter vaksinasjon med Pfizers vaksine, et tall stort sett i tråd med selskapets egne data.

Kritikere sier at noen av disse dødsfallene ikke definitivt kan knyttes til vaksinasjon, mens andre hevder at det sanne antallet dødsfall og bivirkninger er underrapportert.

Kritisk nok ble Pfizers dokumenter brukt av FDA for å erklære selskapets vaksine trygg, noe det gjorde for amerikanere i alderen 16 år og eldre i august. Den har siden blitt godkjent for barn helt ned i fem år, og boosterdoser for personer fra 16 år og oppover ble godkjent forrige uke.

FDA sier at det kan ta til 2096 å frigi alle de 451.000 sidene den brukte for å godkjenne Pfizers vaksine.

I møte med den mer overførbare og tilsynelatende mer vaksineresistente omikron-stammen av koronaviruset, har den amerikanske regjeringa fortsatt å fremheve vaksinasjon som nøkkelen til å bekjempe Covid-19. Det samme har administrerende direktør i Pfizer, Albert Bourla, som onsdag sa at et fjerde skudd av selskapets vaksine kan være nødvendig for å holde immunitetsnivået oppe.

Med en sørafrikansk studie som viser Pfizers vaksine opptil 40 ganger mindre effektiv mot omikron enn tidligere varianter, sier selskapet at det kan ha en omikron-spesifikk vaksine på markedet innen mars 2022.

https://steigan.no/2021/12/pfizers-egne-dokumenter-avslorer-en-haerskare-av-bivirkninger/

ARTIKKELEN FRA

Expose-news.com oversatt: 

Expose

Eksperter anslår 20 millioner er allerede døde på grunn av COVID-Vaksinasjon & over 2 milliarder skadet
Å skrelle tilbake lagene av bedrag og tilsløring avslører en sjokkerende sannhet som kanskje ikke er så sjokkerende for våre informerte lesere: Covid-19 «vaksiner» skader og dreper langt flere mennesker enn regjeringen opplyse om.
Estimater samlet fra sammensatte data antyder at så mange som 20 millioner mennesker over hele verden har dødd så langt fra skuddene, mens ytterligere 2,2 milliarder har fått skader – og vi er bare så vidt i gang.
«Legg TIL eudra og VAERS bivirkningsdata om dødsfall og» hendelser » sammen, multipliser med en underrapporteringsfaktor på 40, globaliser EU+USA en åttende andel av 12,5 milliarder globale doser.
VAERS (ta bare DE AMERIKANSKE dataene) 13 972 dødsfall og 854 084 bivirkninger til 5. August 2022
VAERS Sammendrag FOR COVID-19 Vaksiner gjennom 8/5/2022-VAERS Analyse
EUDRA (ignorere overskriften og scoot til det første bildet på destinasjonssiden) 46,999 dødsfall og 4,731,833 skader
76,789 Dødsfall 6,089,773 Skader Rapportert I AMERIKANSKE Og Europeiske Databaser Etter COVID-19-Vaksiner-
verdensgang-20221104_000_00_00_001Vaksinepåvirkning
Antall amerikanske injeksjoner = rundt 600m (økt til 608 millioner de siste ukene)
CDC COVID Data Tracker: Vaksinasjoner i USA
Antall EU-injeksjoner = rundt 900 millioner (økt til 915 millioner de siste ukene)
Antall globale injeksjoner = rundt 12 milliarder (økt til 12,5 milliarder de siste ukene)
Koronavirus (COVID-19) Vaksinasjoner-Vår Verden i data
Lasarus-Rapporten viser at mindre enn en av 100 vaksinasjonsskader er rapportert-se side 6 av 7 som sier –
“..færre enn 1% av vaksinens bivirkninger er rapportert. Lave rapporteringsrater utelukker eller bremser identifiseringen av» problem » medisiner og vaksiner som setter folkehelsen i fare.”
Elektronisk Støtte Til Folkehelse-Vaksine Bivirkningsrapporteringssystem (ESP: VAERS) (ahrq.gov)
Å bruke EN av 100 underrapporteringsfaktorer (URF) ville gjøre injeksjonene fryktelig dødelige og skadelige (1,4 millioner dødsfall og 85 millioner skader for de 600 millioner dosene som ble administrert).
Et nyere forsøk på å estimere URF er rundt 40, her:
Fastsettelse AV VAERS Underrapporteringsmultiplikator (healthimpactnews.com)
Så DØDSFALL I EU+USA = 13 972 + 46 999 = 60 971 dødsfall
og EU+USA skader = 854,084 + 6,089,773 = 6,943,857 (flere per person, hvorav halvparten er «alvorlige»).
Multipliser MED 40 FOR URF og deretter med 8 for å «globalisere»

Globale dødsfall er rundt 19,5 millioner SÅ LANGT og globale skader er rundt 2,2 milliarder.

I løpet av de kommende månedene og årene vil disse tallene bli enda høyere ettersom dvelende piggproteiner gradvis skader kroppene til de «fullvaksinerte», og etterlater dem utsatt ikke bare for enhver sykdom som følger med (autoimmun sykdom), men også for dødelige blodpropper (dvs.myokarditt og perikarditt).

Det krever litt graving for å komme med de nevnte tallene ettersom regjeringer jobber overtid for å holde alle relevante data skjult, eller i det minste forvirrende.

Måten skader og dødsfall etter injeksjon beregnes på varierer fra land til land og til og med fra kommune til kommune, noe som gjør det vanskelig å komme med nøyaktige tall.

Sikkerhets-og effektivitetskravene for skuddene er også svært skjevt, en måte å være hvordan «tilfeller» Av Fauci-Influensa bestemmes.

Gjennom hele den påståtte pandemien ble sykdommer og dødsfall feilaktig tilskrevet «viruset», slik at injeksjonene senere kunne bli innrammet som «kur.”

I 2020 før den offisielle lanseringen av vaksinene var den årlige frekvensen av covid – «tilfeller» rundt 70 millioner-og husk at den offisielle definisjonen av en «sak» fremdeles er like grumsete i dag som den var i begynnelsen av «pandemien».
Etter lanseringen Av Operation Warp Speed i USA økte det årlige antallet Covid-tilfeller nesten femdoblet til 330 millioner. Den årlige dødeligheten økte også fra 1,7 millioner Warp-Hastighet før Operasjonen til 2,9 millioner Warp-Hastighet etter Operasjonen.
Dette er viktig fordi det viser at skuddene ikke «redder liv» som det fremdeles hevdes. Det motsatte er faktisk sant ettersom mange flere blir syke og dør i injeksjonstiden.
«I stedet for en reduksjon på 95% (eller 91% i forsøkene) i tilfeller og dødsfall, har det vært en ØKNING på 370% i den årlige saksraten,» skriver Peter Halligan på Sin Substack. «Årlige Dødsfall HAR ØKT med 180%.”
Halligan så på data i regjeringens Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) for å komme med de 20 millioner døde og 2,2 milliarder skadde tallene. Siden VAERS bare fanger opp en veldig liten prosentandel av faktiske vaksinerelaterte bivirkninger, halligan ekstrapolerte sanne tallestimater ved bruk av multiplikasjon.
«Slakterregningen fra slagmarken», som han kaller det, peker på at disse tallene er langt mer nøyaktige enn noe regjeringen eller Big Pharma innrømmer. Og skulle disse tallene spre seg i befolkningen, det ville sikkert mange bli sinte.
Expose
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination
bullo logo
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den november 11, 2022 av .
%d bloggere liker dette: